Retningslinjer for tilsyn

I DAGINSTITUTIONEN MINIGIRO

 

Overførsel af tilsynspligt
Forældrene overfører tilsynspligten til institutionens personale, når de har meddelt personalet, at ens barn er kommet.

Tilsynspligten overføres igen til forældrene, når de har meddelt personalet, at de har hentet deres barn.

Vikarer
Der skelnes imellem tilkaldervikarer, orlovsvikarer og vikarer, som har været orlovsvikarer.

Tilkaldervikarer må ikke tage på ture med offentlige transportmidler - uden der er fastansat personale med. Orlovsvikarer betragtes som fastansat personale. Det samme gælder vikarer, som har været orlovsvikarer - dog ikke med hensyn til kørsel i privat bil.

Vurdering af børn og personale
Når der i det følgende tales om max. børn, sker det ud fra en vurdering af det enkelte barn samt gruppesammensætning. Ligeledes skal der ske en vurdering i forhold til det enkelte personale og studerende, som skal med f.eks. på tur eller i svømmehal. Det er stuens personale, der i første omgang har ansvaret for vurderingen.

Overordnet tilsyn og generelt tilsyn
Som udgangspunkt har vi åbne døre i institutionen, d.v.s. at børnene kan vælge at være på egen stue, en af de andre stuer, på gangen, i børnekøkkenet, i alrummet eller på legepladsen. Personalet skal fordele sig alt efter, hvor børnene er.

Børn skal ikke være under konstant voksenopsyn, de har også behov for at lege selv, men personalet skal under alle omstændigheder have “fingerspidsfornemmelse” med, hvad børnene foretager sig.

Personalet på barnets stue har det overordnede tilsyn med barnet, men den enkelte medarbejder har et generelt tilsyn med de børn, som befinder sig i ens nærhed.

Tjekke børn
Personalet på de enkelte stuer vil som udgangspunkt tjekke børnene ud fra komme / gå-sedlerne, når man møder på arbejde og kommer tilbage fra pause. Desuden vil de blive tjekket ved måltiderne, samt løbende om eftermiddagen når børnene bliver hentet.

Om morgenen
Inden alle stuerne åbnes kl. 8,00 er der max. 4 medarbejdere i institutionen. Børnene må i dette tids-rum være på gangen, i alrummet og efter vurdering på stuerne.

Børn alene på stuen
I vuggestuegrupperne kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, at børnene er alene på stuen, det vil specielt være i ydertidspunkterne eller ved afvikling af pauser, hvor der kun er en medarbejder på stuen. Det er, når et barn skal skiftes, så skal man lade døren til stuen være åben. Et andet tilfælde er, når et barn skal lægges ud og sove eller hentes i liggehallen.

Op til 4 børnehavebørn kan lege alene på stuen, medens resten af gruppen er på legepladsen. Der skal føres tilsyn med børnene hvert 15. min..

Generelt gælder det for både vuggestue og børnehave, hvis der er en medarbejder på stuen, og ved-kommende har et akut ærinde uden for stuen, skal det være af meget kort varighed.

Børn på værkstedet
Der må under ingen omstændigheder være børn alene i værkstedet på grund af værktøj m.m..

Sovebørn
Der føres tilsyn med sovebørn i liggehallen ved at lytteapparaterne i vuggestuegrupperne skal være tændt, når der er børn i liggehallen. Desuden skal der føres fysisk tilsyn hvert 15. min..

Der skal være en tilstede hos sovebørnene i alrummet indtil alle børnene sover, derefter skal der føres tilsyn hvert 15. min.

Børn på legepladsen
Den første medarbejder på legepladsen tager en runde og tjekker hegn og legeredskaber m.m..

 

Er en medarbejder alene på legepladsen, må der max. være 8 vuggestuebørn eller 20 børnehavebørn.

Når man er på legepladsen, skal mindst en medarbejder “rundere”, d.v.s. går rundt på legepladsen, så man ved, hvad der sker de forskellige steder.

Det tilstræbes at tilkaldervikarer kun må være alene på legepladsen med en mindre gruppe børn. Er der over 20 børnehavebørn, skal der være en fastansat.

Børn alene på legepladsen
Der må max. være 4 børnehavebørn på legepladsen alene. Stuens personale skal mindst hvert 10. min. ud på legepladsen for at føre tilsyn, det er ikke nok at kikke gennem stuens vinduer.


Børn på tur
Hver medarbejder i vuggestuen må højst have 2 vuggestuebørn med, hvis man skal med offentlige transportmidler. Går man tur alene i nærområdet, må man højst have 3 vuggestuebørn med.

Går man flere medarbejdere, og har man dobbeltklapvogn med, må man max. have 4 vuggestuebørn med hver.

Er man alene på tur med børnehavebørn, må man max. have 4 børn med, hvis man skal med offentli-ge transportmidler. I nærområdet må man højst have 6 børn med. Er man 2 medarbejdere, må man max. have 15 børn med. 3 medarbejdere må have hele børnehavegruppen med.

Børn i svømmehal

Hvis ikke der er livredder til stede, skal 1 tilstedeværende voksen have taget Bassinprøven.

I svømmehal må en medarbejder have max. henholdsvis 2 vuggestue- eller 4 børnehavebørn med. Forældrene skal på stamkortet skrive under på, at deres barn må deltage i svømning.

 

Det er ikke en aktivitet, vi tilbyder p.t..

Badning ved stranden

Hvis ikke der er livredder til stede, skal 1 tilstedeværende voksen have taget Bassinprøven.

Man skal være mindst 2 medarbejdere ved badning ved strand, hvor den ene skal opholde sig på stranden, medens den anden er i vandet. De må max. have 4 vuggestue- eller 10 børnehavebørn med. Forældrene skal have givet tilladelse.

Køre i privat bil
Bilens fører skal være en fastansat medarbejder, og der skal være tegnet en passagerulykkesforsik-ring. Alle børnene skal kunne fastspændes efter gældende regler. Hvis det er vuggestuebørn, skal der desuden være en medarbejder mere i bilen. Forældrene skal på stamkortet skrive under på, at deres barn må køre i privat bil.

Børn har ingen adgang
Der må ikke være børn i forgang, værksted, vaskerum, rengøringsrum, fællesdepot, personaleafsnit og kontoret uden følge med en voksen. Dørene til disse rum skal være lukket. Desuden må børnene ikke opholde sig i “Jacobs” køkken.

Det er under ingen omstændigheder tilladt at ryge indenfor i MiniGiro eller på legepladsen. Man skal være særlig opmærksom på at placere cigaretter, lighter og askebægere, så børnene ikke kan få fat i det, hvis de skulle komme ind i personalegarderoben eller på personalestuen.

Skarpe knive, rengøringsmidler m.m.
I køkkenerne skal skarpe knive, rengøringsmidler og andre ting, der kan være til fare for børnene - placeres i overskabene, så børnene ikke umiddelbart kan få fat i disse ting.

Indberetning vedr. manglende tilsyn
Sker der hændelser af usædvanlig karakter, som kan skyldes utilstrækkeligt tilsyn, skal det rapporte-res til Høje-Taastrup kommune, ligesom barnets forældre skal underrettes.

 

 

Ajourført d. 1-10-11.