Som bestyrelsesmedlem

Det forventes, at du, som bestyrelsesmedlem, har kendskab til det hele.