Velkomstpjece

Præsentation


Vi byder jer og jeres barn velkommen til MiniGiro, som er en selvejende institution i tæt samarbejde mellem Danske Bank og Høje-Taastrup kommune. Danske Bank anviser 70% af pladserne og Høje-Taastrup kommune 30%. I MiniGiro har vi børn fra ca. 6 måneder til 6 år, de er fordelt på 2 vuggestue- og 2 børnehavegrupper.

 

Åbningstid: Vi har åbent mandag til torsdag fra kl. 5.45 til 20.15, om fredagen fra kl. 5.45 til 20.05.  

 

Indkøring af nye børn


Når I har fået en plads hos os, er I velkomne til at komme og besøge os og se institutionen. I vil i den anledning få udleveret et kartotekskort, som I bedes udfylde. Som forældre forventer vi, at I deltager i indkøringen af jeres barn. I kan f.eks. tilbringe et par timer sammen med jeres barn de første dage, så han/hun får en tryg start i MiniGiro. Vi vil også tilbyde jer en samtale, så I kan få svar på de spørgsmål, som I måtte have omkring institutionen. Ca. 3 måneder efter barnets start indbydes I til en samtale, hvor vi taler om, hvordan indkøringen af barnet er forløbet.

 

Aflevering: Når barnet afleveres til, er det vigtigt, at I husker at sige farvel, så barnet og de voksne ved, at I er gået.

 

Afhentning: Hver stue har en mappe, hvor I bedes oplyse os om, hvornår jeres barn bliver hentet, og af hvem. Ligeledes beder vi jer om at gøre os opmærksom på, hvis barnet ikke må hentes af en eller flere personer. Når I afhenter barnet, skal I huske at sige til personalet, at I går, så vi har styr på, hvor børnene er.

 

Sygdom: Hvis jeres barn bliver syg i institutionen, ringer vi til jer på arbejdspladsen eller hjemme, så I kan komme og hente ham/hende. Barnet sendes hjem, hvis temperaturen er 380C eller derover, hvis der er udslæt, samt hvis almen tilstanden ikke er god. I tilfælde af kronisk sygdom, kan vi give medicin, ellers ikke.

 

Skiftetøj: Vi opfordrer jer til, at der er navn i barnets tøj, så kan vi bedre holde rede i, hvis der hvis. Det er en god ide, at give barnet noget tøj på i institutionen, som det må ”røre sig i”. Husk også at lægge skiftetøj, og i øvrigt tøj til al slags vejr, samt hjemmesko med navn i. Desuden ser vi gerne, at der ikke er snore i barnets tøj.

 

Overflytning fra vuggestue til børnehave


Når jeres barn skal flyttes fra en af vores vuggestuegrupper til en af vores børnehavegrupper vil det ske automatisk. I får besked ca. en måned forinden af personalet. I  vil blive inviteret til en overflytningssamtale, hvor en fra vuggestuen og en fra børnehaven deltager.

 

Overflytning fra børnehave til skole


I det år jeres barn fylder 6 år, vil det automatisk blive udmeldt:

  • Børn fra Høje-Taastrup kommune, som skal i kommunal skole pr. 30/4.
  • Børn som skal i privat skole, nogle pr. 30/4 og andre pr. 31/7. (kontakt skolen)
  • Børn fra andre kommuner senest pr. 31/7.

Som udgangspunkt kan skolestart ikke udskydes, der skal være vægtige grunde. Der skal udfyldes en ansøgning. 

 

Beskrivelse af institutionen


I MiniGiro har vi 2 vuggestuegrupper:

  • Kuverterne, der er 11 - 12 børn, 2 fuldtids pædagoger og 2 fuldtids medhjælpere.
  • Stemplerne, der er 11 - 12 børn, 2 fuldtids pædagoger og 2 fuldtids medhjælpere.

Samt 2 børnehavegrupper:

  • Rykkerne, der er op til 20 børn, d.v.s. at antallet af børn varierer afhængig af hvor mange børn, som er over eller under 3 år. Der er 1 fuldtids pædagog (som er pædagogisk leder), 1 fuldtids pædagog, 1 fuldtids medhjælper, 1 deltids PAU'er samt en PAU- eller en pædagogstuderende fra pædagogseminariet *).
  • Frimærkerne, der er op til 20 børn, 2 fuldtids pædagoger og 2 fuldtids medhjælpere.

*) De studerende vil som led i deres uddannelse bl.a. øve sig i at observere børn som voksne.

 

Derudover er der ansat en fuldtids leder, deltids køkkenleder, 1 deltids gårdmand samt et rengøringsfirma.

 

Vi bor i Danske Bank’s bygninger, vi har nogle dejlige store lokaler med badeværelse og depot til hver stue. Derudover har vi et værksted med rige udfoldelsesmuligheder. Vi har også et børnekøkken, hvor børnene kan hjælpe med at tilberede maden m.m.. Vi har en lang bred gang, hvor vi har et stort akvarium med flotte fisk. For enden af gangen har vi alrummet, hvor der mulighed for at lege og lave rytmik. Det er også her de største sovebørn kan få en lur i middagsstunden. Vi har også et voksenkøkken – her regerer Jacob, som laver vores mad, som er ca. 50% økologisk.

 

Morgenmad: Fra kl. 5.45 til 7.50 er der mulighed for at jeres barn kan få morgenmad, som vi spiser på gangen ved børnekøkkenet. Morgenmaden er både for vuggestue- og børnehavebørn.

 

Frokost/eftermiddagsmad: Vuggestuerne får varm eller kold mad hver dag, samt et måltid om eftermiddagen. I børnehaven medbringer børnene selv deres madpakker. Desuden har begge børnehavegrupper en frugtordning, der er vedtaget af forældrene. Her betales i 300 kr. i kvartalet (i dette beløb indgår også bålmad hver 2. uge, samt en lille gave når jeres barn har fødselsdag).

 

Aftensmad: Da MiniGiro har udvidet åbningstid, er der mulighed for at få aftensmad. Hvis jeres barn skal spise med, skal vi have besked senest kl. 11 dagen i forvejen, så vi kan udnytte personaleressourcerne optimalt, desuden kan Jacob få at vide hvor mange børn, han skal forberede mad til. I tilfælde af akut overarbejde, kan denne regel dog fraviges. Aftensmaden serveres for både vuggestue- og børnehavebørn. Vi spiser kl. 17.30, af hensyn til ro omkring måltidet, bedes I ikke hente jeres barn mellem kl. 17.30 og 18.00.

 

Legeplads: MiniGiro har en dejlig stor legeplads, med en stor sandkasse, gynger, rutschebaner, mooncarbane, bålplads, diverse legestativer og legehuse. Der er et stort skur, hvor der er cykler, mooncar og masser af sandlegetøj. Vi har både græs, fliser og faldgrusunderlag, her er træer og buske. Desuden har vi en bakke, hvor vi har et stort langt rør nedgravet med udsigt til togene, men man kan også se dem oppe på bakken. Når det er vinter, og der er kommet masser af sne, så kan vi også kælke på vores bakke.

 

Liggehal: Uden for vuggestuerne har vi en liggehal, hvor vi har barnevogne og krybber. Her sover de mindste til middag, når det passer ind i deres soverytme.

 

Vindfang: Når I kommer ind ad vores hoveddør, skal I tage jeres udesko af, da vores institution er skofri - for at begrænse snavs på gulvet, som børnene leger på 

 

Skur til barnevogn / klapvogn: Det ligger for enden af bygningen, hvor I kan stille jeres barns barnevogn / klapvogn.  

 

Vores overordnede mål


Vores overordnede mål er at give barnet mulighed for at udvikle sig til et helt menneske, d.v.s. at have en alsidig personlighedsudvikling, så det bliver til et aktivt, socialt og skabende væsen, der kritisk vil tage del i de samfundsmæssige forhold og forstå nødvendigheden af, at vi skal have et samfund, der bygger på de menneskelige og miljømæssige værdier.  

 

MiniGiro’s bestyrelse

 
Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 2 Danske Bank-repræsentanter samt 2 personalerepræsentanter. Desuden deltager de 2 forældresuppleanter og lederen i møderne uden stemmeret. Der er valg til bestyrelsen hvert år i november, hvor man bliver valgt for en 2-årig periode, dog fratræder man, hvis ens barn går ud af institutionen. Der er ca. 6 bestyrelsesmøder om året.

 

Bestyrelsens målsætning er: At være det naturlige bindeled mellem forældre og institution omkring drøftelse og stillingtagen i relation til spørgsmål/ønsker af generel og principiel karakter. Bestyrelsen vil derfor løbende aktivt tage stilling til de rammer, hvorunder institutionen drives, herunder forholde sig til institutionens aktiviteter og metoder samt støtte op om samarbejdet mellem institution og forældre. Bestyrelsen vil gennem de ressourcer, der er tilgængelige, skabe mulighed for at tilgodese krav fra medarbejderne/forældrene, for at få institutionen til at fungere optimalt.

 

Forældresamarbejde


Institutionen lægger stor vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde. Udover de almindelige daglige informationer forældre og personale imellem, vil I en gang årligt blive tilbudt en samtale omkring jeres barn. Vi afholder derudover et forældremøde om året – i november, hvor der er valg til bestyrelsen, og hvor stuernes handleplaner er til diskussion. Desuden vil fælles anliggender blive taget op på mødet. Af andre arrangementer har vi sommer- / høstfest, julefest og arbejdslørdag, hvor både forældre, børn og personale kan deltage.

 

Dagens gang


05.45–07.50 MiniGiro åbner, der spises morgenmad ved børnekøkkenet.

08.00–          Vi går på stuerne.

09.00–11.00 Forskellige aktiviteter, ture ud af huset, indendørs/udendørs leg.

11.00–12.00 Vi spiser frokost og rydder op. De børn, der skal sove, bliver lagt til ro.

12.00–14.00 De små sover, de store er enten på stuerne eller på legepladsen.

14.00–15.00 Når alle er vågnet, spiser vi eftermiddagsmad.

15.00–17.30 Forskellige aktiviteter, leg inde og ude.

17.30–18.00 Vi spiser aftensmad.

18.00–20.15 Vi hygger os. MiniGiro lukker. 

Leveregler

I MiniGiro har vi også nogle leveregler.

 

Legetøj: Børnene må gerne medbringe legetøj, men det sker på eget ansvar. Andre børn skal også have lov til at låne det. Hvis det skaber konflikter, må vi nogle gange lægge det ud på barnets plads.

 

Cykler: Børnehavebørnene må gerne medbringe deres egne cykler, som kan bruges i middagsstunden ude på legepladsen, her gælder naturligvis de samme regler som for legetøj. Børnenes cykler stilles på legepladsen uden for Frimærkernes vindue. Ved indgangsdøre til hver børnehavegruppe fra legepladsen hænger et nøglebræt, hvor I kan hænge lås/nøgle til cyklen (husk navn på). Børnene må ikke have cykelhjelm på, når de cykler på legepladsen, da de kan risikere at blive hængt i den, når de leger i legeredskaberne.

 

Fødselsdag: Fejrer vi med flag, noget spiseligt og sang. Under hensyntagen til vores Mad- og måltidspolitik er det jer, der bestemmer, hvad I vil komme med til jeres barns fødselsdag. I børnehavegrupperne er I velkomne til at invitere jeres barns stue hjem og fejre sin fødselsdag der - Her gælder vores Mad- og måltidspolitik også. I kan finde ideer til noget spiseligt på forsiden af vores hjemmeside.

Desuden vil børnehavebørnene få en lille gave, som I har betalt til i forbindelse med frugtordningen.

I skal under alle omstændigheder på forhånd aftale med stuens personale, hvordan I ønsker at fejre fødselsdag for jeres barn.

 

Slik og kage: Det serveres ikke i MiniGiro - undtaget er dog de traditioner, som er beskrevet i Mad- og måltidspolitiken.

 

Traditioner


Fødselsdag: MiniGiro har fødselsdag d. 2/1. Den fejrer vi den anden onsdag i januar, hvor vi på Rykkerstuen åbner en fælles gave. Vi har fællesspisning i alrummet med pølser, frikadeller m.m.. Om eftermiddagen er der kaffe/saft og lagkage i alrummet til forældre og børn.

 

Fastelavn: Vi slår katten af tønden og spiser læker frugt om formiddagen. Børnene må meget gerne komme udklædte. Om eftermiddagen serverer vi en kop kaffe og en fastelavnsbolle for forældrene.

 

Arbejdslørdag - efter behov: En lørdag i foråret laver vi en arbejdsdag fra kl. 10.00 til 15.00, hvor forældre, børn og personale hygger sig med at skifte sand i sandkasserne, male eller hvad der er behov for at få lavet. MiniGiro giver frokost.

 

Sommer- eller høstfest: Vi holder en sommer- eller høstfest en fredag fra kl. 16.00 til 19.30. Hvor vi starter med en kop kaffe, hvorefter der vil være boder og forskellige aktiviteter for børn og voksne. Ca. kl. 17.30 griller vi det medbragte kød/pølser. I er, som forældre, meget velkomne til at melde jer til at hjælpe til med de forskellige ting.

 

Sankthans: Vi laver bål og sender heksen til Bloksbjerg.

 

December: Der er meget hygge på programmet. Børnene er med til at pynte vores juletræ og stuerne, vi laver julegaver, nogle af stuerne laver pakkekalendere, vi går på juleudstilling og vi har store bagedag. Nogle af børnehavebørnene går Luciaoptog. Jacob laver julefrokost for både vuggestue- og børnehavebørnene, ligesom vi en af de sidste dage før jul får risengrød.

 

Julefest: Den dag børnene går Luciaoptog, holder vi julekomsammen fra kl. 15.30 til 18.00. Vi har juleværksted, man kan klippe og klistre samt lave juledekorationer, café hvor man kan drikke gløgg og spise æbleskiver. Børnene går Lucia, og vi slutter af med at danse omkring juletræet, hvor børnene får en lille gave.

 

Nytår: Personale og børn skåler i champagne og spiser kransekage d. 31-12 kl. 12.00.

 

Koloni: Børnehaven tager på koloni en gang om året, hvor de er væk fra tirsdag til fredag. Børnene bliver rystet godt sammen og får nogle dejlige oplevelser.

 

Bedstemor Ann: Vi tager på en tur til Bedstemor Ann’s bondegård i Nordsjælland. Forældrene er velkomne til at deltage, hvis man selv sørger for transporten.

 

Gamle børnsdag: Mandag i uge 42 er tidligere børn velkomne kl. 9,00 - 15,00 til hygge og gensyn, og hvor vi tænder bålet til en gang pølser. Vi slutter af med kaffe til forældrene. De børn, som holder op om sommeren, får tilsendt en invitation - resten må selv sørge for tilmelding.

 

Forældrekaffe: Endvidere holder vi åbent hus en gang imellem, hvor I kan komme og lege med ungerne og få en sludder med de andre forældre og personale. Vi byder jer naturligvis på en kop kaffe.